STATUT Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ

УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

СРБИЈЕ

С Т А Т У Т

 

 

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА

УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

СРБИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 20.04.2016.године

 

На основу члана 69. И 87. Статута Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, а имајући у виду текст Статута Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије од 26.12.2002.године, Одлуку о изменама и допунама Статута Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије од 21.12.2006.године и Одлуку о изменама и допунама Статута Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије од 20.04.2016. године, Републички одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, на седници одржаној дана 20.04.2016.године, утврдио је

 

С Т А Т У Т

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије (у даљем тексту: Самостални синдикат) је самостална, демократска, независна и интересна организација запослених чланова самосталног синдиката, организованих у синдикалну организацију Самсталног синдиката код послодаваца у делатности угоститељства и туризма, а чији је основи циљ унапређење, остваривање и заштита професионалних, радних, економских, социјалних, материјалних, културних и других појединачних и колективних интереса и права својих чланова.

 

Члан 2.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије је јединствена и нестраначка организација, у коју се организују синдикалне организације Самосталног синдиката и самостални синдикати запослених у угоститељству и туризму Србије, као и осталим привредним и другим субјектима, ради самосталног изјашњавања, остваривања и заштите специфичних и посебних интереса чланства Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

 

 

 

 

Члан 3.

        Самостални синдикат чине чланови организовани у синдикалне организације запослених код послодаваца који обављају делатности из  Сектора „И“  Уредбе о класификацији делатности, конкретно :

-делатности смештаја и хране,

-делатности припремања и послуживања хране и пића , и

-осталих делатности.

 

Члан 4.

        Синдикална организација организована код послодавца је основни облик организовања чланства у Самосталном синдикату угоститељства и туризма Србије.

 

Члан 5.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије је интересна, самостална и независна организација запослених у односу на послодавце, удружења послодаваца, органе власти, политичке партије и странке.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије је самосталан и независан у односу на синдикате других синдикалних централа.

У циљу остваривања интереса и стварања услова за стално побољшање материјалног и социјалног положаја и укупне заштите чланства и запослених у угоститељству и туризму србије, Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије остварује сарадњу са синдикатима угоститељства и туризма других синдикалних централа у Републици.

 

Члан 6.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије остварује међународну синдикалну сарадњу са истим или сродним синдикатима ради јачања синдикалне сарадње, међусобне размене синдикалних искустава, развоја међународног синдикалног покрета и остваривања слобода и права у синдикалном организовању и деловању.

Самостални синдикат остварује међународну синдикалну сарадњу непосредно  као и преко Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 7.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије, заједно са другим самосталним синдикатима у Републици организује Савез самосталних синдиката Србије у коме самостални синдикати Србије на јединственим програмским основама и циљевима договарају, планирају, координирају и спроводе задатке и акције, остварују и штите материјална и социјална права својих чланова.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије је члан Савеза самосталних синдиката Србије.

 

 

Члан 8.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије може се удруживати у савезе, уније и друге организације Синдиката, како у земљи, тако и у Међународној организацији синдиката и са њима остваривати одговарајућу сарадњу, на принципима демократског интересног уважавања и заједничког деловања у разрешавању одређених кључних питања из области света рада и социјалне заштите, а у складу са потврђеним међународним конвенцијама.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије прихвата општа акта организације и удружења чији је члан, активно учествује у креирању њиховог садржаја и ангажује се на њиховој доследној реализацији.

Одлука из става 1. и 2. Овог члана доноси Републички одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

 

Члан 9.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије,организације и органи овог Самосталног синдиката у остваривању улоге на заштити интереса и права чланова, користе средства и методе синдикалног деловања и борбе, сарадње, колективног преговарања, притисака, критика и оспоравања, тражења и оставке и опозива и организовања протестних скупова и штрајкова.

 

 

 

 

 

 

II  ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ОБЕЛЕЖЈА

 

Члан 10.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије делује на подручју Републике Србије. Седиште самосталног синдиката је у Београду, Дечанска бр. 14.

Члан 11.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије има својствоправног лица и печат.

Самостални синдикат има печат округлог облика и садржи речи: Савез самосталних синдиката Србије, Београд, Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије.

У средини печата је амблем Савеза самосталних синдиката Србије.

Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије има заставу која је плаве боје, дужине два метра, ширине један метар, са амблемом Савеза самосталних синдиката Србије тамноплаве боје и текстом Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије има свој текући рачун преко кога се региструје и одвија укупно материјално-финансијско пословање.

 

Члан 11.а

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије уписан је у Регистар синдиката Решењем Министарства за рад, борачка и социјална питања Републике Србије бр. 110-00-264/1991-02 од 14.8.1991., под редним бројем 6572.

Шифра претежне делатности Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије је 94.20 – делатност Синдиката.

Матични број Самосталног синдиката је 06191002.

ПИБ Самосталног синдиката је 101820767.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије је правни следбеник Синдиката угоститељства и туризма Србије и члан је Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 11.б

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије  има свој знак. Садржину знака утврђује Републички одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

 

 

Члан 11.в

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије има свој меморандум. Меморандум обавезно садржи назив, седиште и знак Самосталног синдиката, број текућег рачуна, број телефона, факса и     E-mail.

Меморандум садржи назив Савеза самосталних синдиката Србије и његов знак, а може и амблем, скице, цртеже и друга обележја организација и удружења чији је Самостални синдикат члан.

 

Члан 12.

        Печати свих синдикалних организација Самосталног синдиката садрже речи: Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије, пун назив организације и место седишта организације. У средини печата је амблем Савеза самосталних синдиката Србије.

Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом.

У национално мешовитим срединама текст печата је исписан на језику националних мањина.

 

 

III  САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ, САДРЖАЈ И МЕТОД РАДА

 

Члан 13.

        У складу са овим Статутом и програмом, Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије самостално делује, остварује сарадњу са организацијама и органима других синдиката и непосредно и кроз органе Савеза самосталних синдиката Србије, наступа и води активности према државним органима, органима аутономне и локалне самоуправе, организацијама послодаваца  као и са невладиним и друштвеним организацијама.

 

Члан 14.

        У остваривању заштите посебних и специфичних интереса својих чланова, Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије посебно се ангажује и  остварује следеће задатке:

 1. утврђује правце деловања по питањима из свог Програма рада;
 2. преговара и закључује, спроводи и прати Посебни (грански) колективни уговор, израђује основе и поспешује активности на закључивању Колективног уговора у предузећима;
 3. утврђивању и остваривању реалне цене рада и зарада у делатностима угоститељства и туризма;

 

 1. покреће иницијативе и изграђује ставове поводом доношења закона и других прописа којима се уређују питања битна за економски и социјални положај запослених у области угоститељства и туризма Србије;
 2. обезбеђује услове на раду и заштитне мере на раду, опоравак и рекреацију чланства;
 3. унапређује материјалну основу Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије и развија синдикално предузетништво;
 4. остварује међународну синдикалну сарадњу са синдикатима из својих или сличних делатности на начелима равноправности и солидарности;
 5. пружа помоћ и даје подршку активностима синдикалних организација Самосталног синдиката;
 6. обезбеђује услове за радно-правну заштиту чланова синдиката;

10.ради на подстицању и решавању стамбених потреба запослених;

11.обезбеђује услове за одмор, рекреацију и опоравак запослених;

12.обезбеђује синдикално информисање и информисање јавности о својим акцијама, ставовима и одлукама;

13.заједно са Савезом самосталних синдиката Србије ангажује се на оспособљавању чланства и кадрова за синдикални рад;

14.посредује и активно учествује у евентуалним споровима који настану у синдикалној оргнизацији, или у решавању спорова који настану између синдикалне организације Самосталног синдиката и синдикалних организација у предузећу, других централа.

15.организује и води штрајк у својој грани и делатностима, врши анализу тока штрјка и израђује анализу по завршетку штрајка;

16.организује радно-производна и спортска такмичења, као и друге манифестације запослених;

17.на начелима узајамности и солидарности формира синдикалне фондове: фонд солидарности, штрајкачки фонд, фондове за превенцију и спречавање наступања инвалидности запослених, као и друге синдикалне фондове од интереса за чланство;

18.ангажује се и на другим питањима од заједничког и општег интереса за чланове синдиката.

Циљеве и задатке уврђене овим Стаутом Самостални синдикат остварује преко својих органа.

 

 

 

IV  ОДНОСИ У САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ

 

Члан 15.

        Међусобни односи у Самосталном синдикату угоститељства и туризма Србије заснивају се на следећим основним начелима и принципима:

–  сви  чланови Самосталног  синдиката  имају иста права и дужности, а одговорност сразмерно функцији коју обављају;

– субјекат изграђивања и носилац деловања и контроле Самосталног синдиката су чланови и његове синдикалне организације;

– органи Самосталног синдиката обавезни су да у току изграђивања ставова и доношења закључака и одлука полазе од интереса и опредељења чланства;

–  приликом заузимања ставова од битног значаја за економски и социјални положај синдикалног чланства и доношења докумената програмског и статутарног карактера, организације и органи Самосталног синдиката угоститељства и туризма организују расправе, референдум, истраживања, анкете и друге начине који обезбеђују мишљење чланства о конкретном питању.

 

Члан 16.

        Сви органи Самосталног синдиката угоститељства и туризма су обавезни да захтеве чланства и организације разматрају и да их обавештавају о својим ставовима, одлукама и закључцима.

Чланови органа Самосталног синдиката за свој рад орговорни су чланству и органима чији су чланови.

Ставови, одлуке и закључци организација и органа синдиката изграђују се на демократским основама, доносе већином у одлучивању и јединствено и обавезно се спроводе.

 

Члан 17.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије изграђује и остварује заједничке интересе укупног чланства, изграђује и заузима ставове по битним питањима за економски, материјални и социјални положај укупног чланства, утврђује заједничку стратегију кроз усаглашавање посебних интереса синдиката према државним органима, институцијама система и послодавцима, учествује у припреми и спровођењу Општег колективног уговора, у организовању генералног штрајка, бори се за синдикалну солидарност, радно-правну заштиту, синдикално оспособљавање и информисање, формирању фондова од интереса за чланство, организовању стручне службе и узима учешће у финансирању активности Савеза самосталних синдиката.

 

Члан 18.

        Преко територијалних организација и органа Савеза самосталних синдиката и синдиката, синдикалне организације предузећа, могу остваривати права за која постоји интерес чланства Самосталних синдиката угоститељства и туризма Србије уз одговарајуће дужности и обавезе.

 

V  ЧЛАН СИНДИКАТА, ЊЕГОВА ПРАВА,

    ДУЖНОСТИ  И  ОДГОВОРНОСТИ

 

Члан 19.

        Чланство у Самосталном синдикату угоститељства и туризма Србије је слободно и добровољно.

Чланство се стиче учлањењем, односно личним потписивањем приступнице или одговарајуће писане изјаве о прихватању права и обавеза утврђених овим Статутом.

Учлањењем, односно потписивањем приступнице, члан Самосталног синдиката стиче услов за остваривање права и преузима утврђене обавезе по основу чланства у Самосталном синдикату.

Запослени може постати члан Самосталног синдиката без обзира на своје политичке, верске и друге припадности.

Запослени потписује приступницу у Синдикалној организацији Самосталног синдиката.

 

Члан 19.а

        Члану Самосталног синдиката издаје се чланска карта.

Чланску карту издаје Самостални синдикат.

Чланска карта је власништво Самосталног синдиката.

Изглед и садржај чланске карте утврђује Републички одбор Самосталног синдиката.

 

Члан 20.

        Основна права чланова Самосталног синдиката су:

 1. да остварује право на рад и зараду у складу са законом и колективним уговором,
 2. да остварује услове рада, безбедност и здравље на раду, у складу са законом и колективним уговором,
 3. да учествује у изградњи ставова, закључака, одлука и аката Самосталног синдиката и да слободно износи своје мишљење у вези са материјалним, социјалним и друштвеним положајем запослених и чланова Самосталног синдиката,
 4. да од органа Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката, на свим нивоима организовања, захтева бесплатну правну помоћ и заштиту, уколико су му ускраћена или угрожена права из рада и по основу рада, утврђена законом и колективним уговором,
 5. да буде информисан о раду и активностима органа Самосталног синдиката,
 6. да учествује у активностима на припреми, изради и закључивању колективног уговора,
 7. да од органа Самосталног синдиката, на свим нивоима организовања, захтева предузимање свих мера безбедности и заштите здравља на раду запослених, заштите радне средине и хуманизације рада,
 8. да захтева од надлежних органа Самосталног синдиката посредовање и помоћ при запошљавању,
 9. да користи средства Фонда солидарности и Фонда за превенцију инвалидности, рехабилитацију и рекреацију, као и објекте синдиката у циљу одржавања физичке и радне способности,
 10. да учествује у активностима и манифестацијама које организује Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката и виши органи Самосталног синдиката (спортски сусреди, културно-забавне манифестације, радно-производна такмичења и сл.),
 11. да користи погодности у снабдевању, које организује Самостални синдикат,
 12. да користи услуге синдикалних банака и штедно-кредитних задруга,
 13. да предлаже, бира и да буде биран у органе Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката,

14.да иницира и учествује у предузимању мера и метода синдикалне борбе, да иницира штрајк и учествује у штрајку, као и протестним активностима, у складу са законом и колективним уговором.

 

Члан 20.а

        Обавезе и дужности члана Самосталног синдиката су:

 1. да активно учествује у раду Синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката у који је изабран;
 2. да се образује и оспособљава за синдикални рад и да преноси своје знање и искуство на остале чланове Самосталног синдиката;
 3. да учествује у синдикалним акцијама протеста, подршке, солидарности и помоћи;
 4. да развија солидарност и јединство чланства, посебно у кризним ситуацијама и за време штрајка;
 5. да учествује у штрајку и протестним активностима;
 6. да поштује, спроводи и придржава се ставова, закључака и одлука органа Синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа Самосталног синдиката;
 7. да уредно плаћа синдикалну чланарину;
 8. да се активно залаже за остваривање Програма и Плана рада Самосталног синдиката и да се доследно придржава одредби овог Статута.

 

Члан 21.

        Члан Самосталног синдиката плаћа синдикалну чланарину на зараду и накнаду зараде у моменту исплате зараде у висини утврђеној овим Статутом и одлукама Републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

 

Члан 22.

        Чланови Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије који су добили отказ и повели радни спор код суда, задржавају права и обавезе члана до правоснажности судске пресуде.

Чланови Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије који су пензионисани имају право на на радно-правне заштиту у остваривању права по основу рада преко органа и стручних служби Савеза самосталних синдиката Србије који се налазе на територији на којој имају пребивалиште.

 

       

Члан 23.

        Заслужним члановима Самосталног синдиката, органима и организацијама Самосталног синдиката могу се додељивати признања.

Одлуку о томе доноси Републички одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

Члан 23.а

        Члан Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије који је изабран, односно именован на пословодну функцију, запослени на кога је директор пренео своја овлашћења, запослени изабран на функцију у политичким странкама, партијама и државним органима, док обавља ту функцију, не може бити члан  органа Самосталног синдиката и носилац функције.

Чланови Самосталног синдиката из става 1.овог члана остварују сва друга права и обавезе утврђене овим Статутом.

 

Члан 23.б

        Члан Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије не може истовремено бити члан друге синдикалне централе.

 

Члан 24.

        Чланство у Самосталном синдикату Србије престаје: иступањем и искључењем из чланства.

Чланство у Самосталном синдикату Србије престаје и приступањем члана другој синдикалној централи.

 

Члан 24.а

        Члан Самосталног синдиката може бити искључен из Самосталног синдиката због:

 1. деловања супротно Програму  Самосталног синдиката и одредбама овог Статута,
 2. учествовања у активностима  на  разбијању  Самосталног синдиката или подстицања такве активности,
 3. непридржавања и кршења одредби општих аката о материјално-финансијском пословању, имовини и фондовима Самосталног синдиката и других општих аката и одлука органа Синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа Самосталног синдиката,
 4. неплаћања синдикалне чланарине,
 5. опструкције и неизвршавања одлука и закључака органа Синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа Самосталног синдиката,
 6. теже повреде одредби овог Статута и Правила Синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 25.

        Одлуку о искључењу члана Самосталног синдиката могу донети:

 1. Синдикална организација самосталног синдиката;
 2. Одбор синдикалне организације самосталног синдиката;
 3. Председништво Републичког одбора синдиката.

Одлука из става 1.овог члана, доноси се у писаној форми и мора бити образложена са упутством о праву на жалбу.

Одлука о искључењу доставља се искљученом члану у року од 8 дана од дана доношења.

Члан 26.

        На одлуку о искључењу из чланства Самосталног синдиката члан има право жалбе Статутарној комисији Самосталног синдиката у року од 30 дана од дана пријема одлуке о искључењу.

Статутарна комисија Самосталног синдиката дужна је да у року од 30 дана од дана пријема жалбе, исту размотри и донесе одлуку.

Одлука Статутарне комисије Самосталног синдиката, по жалби из става 1.овог члана, је коначна.

 

Члан 27.

        Искљученом члану престаје чланство у Самосталном синдикату даном достављања коначне одлуке о искључењу из Самосталног синдиката.

Уколико Одлука о искључењу није могла да се уручи, иста се истиче на огласној табли Синдикалне организације Самосталног синдиката, и по протеку рока од 8 дана сматра се да је иста уручена.

Даном престанка чланства престају сва права члана у Самосталном синдикату угоститељства и туризма, а члан је дужан да врати чланску књижицу синдикалној организацији Самосталног синдиката.

VI  СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА

      – САДРЖАЈ И МЕТОД РАДА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

 1. Синдикална организација

 

Члан 28.

        Основни облици организовања и деловања Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије су:

 1. Синдикална организација самосталног синдиката код једног послодавца (у даљем тексту: Синдикална организација Самосталног синдиката).
 2. Синдикална организација самосталног синдиката за више послодаваца (у даљем тескту: Синдикална организација Самоталног синдиката за више послодаваца).
 3. Јединствена организација Самосталног синдиката (у даљем тексту: Јединствена организација Самосталног синдиката).

 

Члан 29.

        Председништво Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, својом одлуком, може формирати Синдикалну организацију Самосталног синдиката за једног или више послодаваца.

 

Члан 30.

        Ако код послодавца из било којих разлога не дође до формирања Синдикалне организације Самосталног синдиката, запослени се, на основу слободно изражене воље, могу директно учланити у Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије, непосредним личним изјашљавањем и потписивањем приступнице код овлашћеног лица Самосталног синдиката, а своја права и обавезе остварују у складу са Статутом и Одлуком Председништва Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

         

 

 

       

Члан 31.а

        Синдикална организација Самосталног синдиката има својство правног лица.

 

Члан 31.б

        Синдикална организација Самосталног синдиката иступа под називом Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије и својим називом.

 

Члан 31.в

        Синдикална организација Самосталног синдиката има текући рачун преко кога се региструје и одвија целокупно материјално-финансијско пословање Синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 31.г

        Печат Синдикалне организације Самосталног синдиката је округлог облика и садржи текст: „Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије и назив и седиште Синдикалне организације Самосталног синдиката“.

У средини печата је знак Савеза самосталних синдиката Србије.

Текст печата Синдикалне организације Самосталног синдиката је на српском језику, исписан ћирилицом.

У национално мешовитим срединама печат може да садржи и текст на језику националних мањина, с тим да садржина буде иста.

 

Члан 31.д

        Синдикална организација Самосталног синдиката има свој меморандум. Меморандум обавезно садржи назив, седиште и телефон Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, назив и знак Синдикалне организације Самосталног синдиката, број текућег рачуна Синдикалне организације Самосталног синдиката, број телефона и факса.

Члан 32.

        Синдикалне организације Самосталног синдиката формиране код једног, односно за више повезаних послодаваца могу се организовати у Јединствену организацију Самосталног синдиката, у циљу заједничког наступа и деловања по одређеним кључним и виталним питањима и интересима из области привредног и друштвеног развоја, остваривања права из рада и по основу рада и заштите професионалних и економских интереса својих чланова.

Одлуку о формирању Јединствене синдикалне организације Самосталног синдиката, односно о иступању из Јединствене синдикалне организације Самосталног синдиката, доноси Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката, уз претходну сагласност Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката.

 

Члан 32.а

        Јединствена Синдикална организација Самосталног синдиката има својство правног лица и своју активност финансира из дела синдикалне чланарине који остаје на располагању Синдикалној организацији Самосталног синдиката, као и из других извора и прихода у складу са Законом.

 

 

Члан 32.б

        Органи Јединствене Синдикалне организације Самосталног синдиката су председник, Председништво и Надзорни одбор.

 

Члан 32.в

        Одредбе овог Статута којима је регулисан правни статус и садржај рада Синдикалне организације Самосталног синдиката, надлежност и овлашћења органа и одлучивање у органима Синдикалне организације Самосталног синдиката, сходно се примењују и на Јединствену синдикалну органиизацију Самосталног синдиката.

Правилима Јединствене синдикалне организације Самосталног синдиката, у складу са одредбама овог Статута, ближе се регулишу садржаји рада и начин финансирања Јединствене синдикалне органиизације Самосталног синдиката, органи, њихов састав, поступак и начин избора, делокруг рада и одлучивања и уређују друга питања битна за рад и деловање Јединствене синдикалне органиизације Самосталног синдиката.

 

Члан 33.

        У складу са Одлуком Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката, ради ефикаснијег рада у синдикалној организацији Самосталног синдиката, као облик деловања, могу се формирати синдикалне подружнице, односно именовати и бирати повереници, у циљу координирања активности чланова самосталног синдиката и непосредног ангажовања на реализацији одлука и закључака органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката по одређеним конкретним питањима, садржајима и активностима.

Синдикалне подружнице формирају се по деловима процеса рада. Синдикалне подружнице обавезно се формирају у територијално издвојеним деловима послодавца, уколико нису формиране синдикалне организације Самосталног синдиката.

Синдикалне подружнице могу се формирати и за одређене делатности.

Синдикална подружница:

 1. расправља и утврђује предлоге и мишљења о питањима о којима ставове заузимају и одлуке доносе органи синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. информише чланство о ставовима  и  одлукама  Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа Самосталног синдиката;
 3. спроводи одлуке Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа Самосталног синдиката;
 4. остварује друге функције и задатке у складу са правилима синдикалне организације Самоталног синдиката и Статутом Самосталног синдиката.

Синдикална подружница бита председника и секретара, а у великим подружницама може се бирати и Секретаријат.

Уколико не постоје услови за спровођење избора за председника и секретара, односно за Секретаријат синдикалне подружнице, Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката доноси Одлуку о именовању повереника Синдикалне подружнице, ради координирања активности чланова Синдикалне организације и непосредног ангажовања на реализацији одлука и закључака органа Синдикалне организације Самосталног синдиката и виших органа Самосталног синдиката.

Правилима синдикалне организације Самосталног синдиката ближе се утврђују критеријуми за образовање синдикалних подружница, њихове функције, задаци и начин деловања.

 

Члан 34.

        Састанак синдикалне организације самосталног синдиката одржава се као јединствени састанак свих чланова, а може се одржати и по синдикалним подружницама.

Синдикална организација самосталног синдиката одржава састанак по потреби.

Састанак синдикалне организације Самосталног синдиката заказује председник синдикалне организације Самосталног синдиката.

Састанак се мора заказати уколико то захтева:

 1. Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. једна трећина чланова Самосталног синдиката;
 3. Надзорни одбор Синдикалне организације самосталног синдиката;
 4. виши орган Самосталног синдиката;
 5. орган Савеза самосталног синдиката.

Ако председник синдикалне организације не закаже састанак по захтеву из става 4.овог члана, састанак може заказати виши орган самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката.

Члан 35.

        Синдикална организација Самосталног синдиката пуноважно одлучује ако је присутно више од једне половине чланова, а одлуке синдикалне организације самосталног синдиката су донете ако се за њих изјасни више од једне половине присутних чланова Синдикалне организације самосталног синдиката.

 

Члан 36.

        Синдикална организација самосталног Синдиката остварује своје циљеве, функције и задатке, полазећи од сопственог Програма и Плана рада, као и Програма и Плана рада Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије и одредби овог Статута, а посебно:

 1. закључује Колективни уговор код послодавца и прати његову примену, као и примену Општег и посебног колективног уговора,
 2. прати и разматра материјални и социјални положај чланства и предлаже решења која упућује послодавцу,

3.ангажује се на остваривању и заштити права која произилазе из рада и по основу рада,

 1. остварује партнерски однос са послодавцем и органима управљања на бази самосталности у доношењу одлука и међусобном уважавању партнера на основу различитости интереса,
 2. захтева од послодавца и органа послодавца информисање о свим питањима од значаја за материјални и социјални положај запослених,
 3. захтева од послодавца и органа послодавца, сходно утврђеним надлежностима, да обавезно разматра иницијативе, предлоге и захтеве синдиката и органа синдикалне организације и да поводом њих заузима ставове и да о њима обавештава синдикат,
 4. захтева унапређење услова рада, безбедности и здравља на раду у складу са законом и колективним уговором и утврђеним нормативима и стандардима у овој области,
 5. ангажује се у заштити интереса чланства у поступку статусних промена и приватизације, техничко-технолошких, економских, организационих и других промена код послодавца,
 6. ангажује се на доследном остваривању права запослених за чијим је радом престала потреба,
 7. бира и предлаже чланове органа синдикалне организације, прати и оцењује њихов рад и покреће питање одговорности,
 8. бира и предлаже чланове органа синдиката и других облика организовања и деловања синдиката,
 9. учествује, организује и обезбеђује оспособљавање чланова синдиката и синдикалних активиста за остваривање улоге, циљева и задатака синдикалне организације и синдиката у целини,
 10. ангажује се и обезбеђује благовремено, потпуно и континуирано информисање чланова синдиката и јавности о раду органа синдикалне организације, о раду органа синдиката и других облика организовања и деловања синдиката,
 11. учествује у организовању и организује радно-производна такмичења,
 12. организује и обезбеђује одговарајуће услове за одмор, опоравак и рекреацију чланова синдиката,
 13. организује, учествује и спроводи штрајк,
 14. формира Фонд солидарности и Штрајкачки фонд,
 15. обезбеђује одговарајуће услове и остварује сарадњу са другим синдикалним организацијама,
 16. афирмише програмске вредности и садржаје које заступа и негује синдикат и ангажује се на доследној и благовременој реализацији утврђених захтева, ставова, одлука и закључака органа и облика организовања и деловања синдиката,
 17. стара се и о другим правима и обавезама чланова синдиката која произилазе из одредби овог Статута, Закона и Колективног уговора.

У остваривању својих циљева, функција и задатака, синдикална организација користи следећа средства и методе синдикалне борбе:

 1. остварује партнерски однос са послодавцем усаглашавајући различите интересе,
 2. критикује и оспорава одређена решења и поступке и даје своје предлоге,
 3. захтева посредовање и арбитражу у циљу мирног разрешења одређеног спорног питања,
 4. покреће судске спорове,
 5. организује протесте и скупове и штрајк, у складу са законом и колективним уговором.

Циљеве, функције и задатке утврђене овим Статутом синдикална организација остварује преко својих органа.

 

Члан 36.а

        Синдикална организација самосталног синдиката обезбеђује пружање бесплатне правне помоћи у остваривању права чланова из радног односа и по основу рада и заступа своје чланове пред послодавцем, органима управљања, управним, судским и државним органима.

Синдикална организација самосталног синдиката, колективним уговором код послодавца, у складу са Општим и Посебним колективним уговором, регулише административно-техничке услове рада, права представника запослених на накнаду зарада као и друга питања неопходна за остваривање своје улоге.

 

Члан 37.

        Најмање једном у пет година одржава се изборни састанак синдикалне организације самосталног синдиката на коме се:

 1. разматра рад синдикалне организације самосталног синдиката у протеклом периоду,
 2. разматрају и усвајају Правила и Програм рада за наредни период,
 3. врши избор председника и чланова органа синдикалне организације Самосталног синдиката,
 4. предлажу кандидати за чланове органа и носиоце функција у Самосталном синдикату и Савезу самосталних синдиката Србије,
 5. разматра и усваја Извештај Надзорног одбора.

Синдикалне организације самосталног синдиката обавезне су да плаћају чланарину у складу с расподелом утврђеном Статутом и другим актима Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 38.

        Правилима синдикалне организације Самосталног синдиката ближе се уређује организованост, садржај и начин рада синдикалне организације самосталног синдиката у складу са овим Статутом.

 

 1. Синдикална организација код послодавца у стечају

 

Члан 39.

        Синдикална организација Самосталног синдиката код послодавца у коме је одлуком надлежног органа уведен стечај, наставља са радом у измењеним околностима (у даљем тексту: синдикална организације Самосталног синдиката код послодавца у стечају).

Чланови Самосталног синдиката који су на дан покретања стечајног поступка били у радном односу код послодавца и даље остају чланови синдикалне организације Самосталног синдиката код послодавца у стечају.

Због посебног статуса синдикалне организације самосталног синдиката код послодавца у стечају, могу да се именују повереник и повереништво, уместо председника и Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката.

Повереника и Повереништво синдикалне организације Самосталног синдиката у стечају именује Председништво Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, а из реда чланова Синдикалне организације Самосталног синдиката код послодавца у стечају и из ширег круга синдикалних активиста.

Даном доношења Одлуке о именовању повереника и Повереништва, престају са радом изабрани органи Синдикалне организације Самосталног синдиката, а функцију Надзорног одбора Синдикалне организације Самосталног синдиката преузима и врши Надзорни одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

Повереник и Повереништво обављају функције и послове органа и носиоца функције у Синдикалној организацији Самосталног синдиката са истим овлашћењима и одговорностима, а у складу са овим Статутом и Одлуком о именовању.

 

Члан 40.

        Повереништво синдикалне организације код послодавца у стечају има следеће надлежности:

 1. заступа интересе запослених у поступку стечаја,
 2. ангажује се на примени колективног уговора,
 3. ангажује се на обезбеђењу приоритета у запошљавању чланова Самосталног синдиката који су били у радном односу код послодавца до отварања стечаја,
 4. води финансијско пословање  синдикалне   организације Самосталног синдиката и израђује заврши рачун,
 5. даје предлоге и мишљења у вези са намирењем поверилаца,
 6. информише чланове Самосталног синдиката на раду и привремено незапослене чланове о начину остваривања њихових права и о току стечајног поступка,
 7. у случају ликвидације предузећа доноси одлуке у вези са престанком рада синдикалне организације Самосталног синдиката,
 8. обавља и друге послове који су у надлежности синдикалне организације Самосталног синдиката, у складу са овим Статутом.

 

 

 

Члан 41.

        По изласку предузећа из стечаја, повереништво обезбеђује услове за наставак рада синдикалне организације Самосталног синдиката и организује изборе за председника и органе синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

а) Органи синдикалне организације

 

Члан 42.

        Органи синдикалне организације Самосталног синдиката су:

 1. председник синдикалне организације Самосталног синдиката,
 2. Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката,
 3. Надзорни одбор синдикалне  организације   Самосталног синдиката,
 4. као и Председништво у складу са Правилима синдикалне организације Самосталног синдиката.

Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката може формирати Председништво.

У случају именовања Повереништва, односно повереника, уместо органа, односно носиоца функција у синдикалној организацији Самосталног синдиката, Повереништво односно повереник, обавља функцију и послове органа, односно носиоца функција у синдикалној организацији Самосталног синдиката, са истим овлашћењима и одговорностима, а у складу са овим Статутом и Одлуком о  именовању, док функцију Надзорног одбора Синдикалне организације самосталног синдиката, обавља Надзорни одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

Члан 43.

        Одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. из свог састава бира секретара, на предлог председника Синдикалне организације Самосталног синдиката,
 2. бира чланове Председништва, у складу са Правилима Синдикалне организације Самосталног синдиката,
 3. поставља благајника из реда чланства.

Синдикална организација Самосталног синдиката која има до 50 чланова, бира председника, секретара и благајника.

Седнице одбора синдикалне организације Самосталног синдиката заказује председник по потреби, а најмање једном у три месеца.

Седница Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката се мора заказати ако то захтева:

 1. већина чланова Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката,
 2. Председништво Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката,
 3. Надзорни одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката,
 4. најмање једна трећина чланова Синдикалне организације Самосталног синдиката,
 5. виши орган Самосталног синдиката или Савеза самосталних синдиката.

Уколико председник Синдикалне организације Самосталног синдиката, не закаже седницу Одбора у року од 15 дана од дана поднетог захтева, подносилац захтева из става 4.овог члана може сам сазвати седницу Одбора Синдикалне организације Самосталног синдиката.

Одбор синдикалне органиизације Самосталног синдиката пуноважно одлучује, ако је на седници присутно више од једне половине чланова, а одлуке се доносе ако се за њих изјасни више од једне половине (1/2) присутних чланова.

 

Члан 44.

        Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. доноси Правила синдикалне  организације  Самосталног синдиката и врши њихову измену и допуну;
 2. доноси план рада  синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. доноси план материјално-финансијског пословања синдикалне организације Самосталног синдиката;
 4. усваја завршни рачун синдикалне организације Самосталног синдиката на предлог надзорног одбора;
 5. именује преговарачки одбор;
 6. одлучује о закључивању колективног уговора код послодавца и његовим изменама и допунама;
 7. доноси одлуку о штрајку и штрајку упозорења;
 8. доноси одлуку о организовању протестних активности;
 9. именује штрајкачки одбор;

 

 1. предлаже, бира и опозива чланове органа Самосталног синдиката и других облика организовања и деловања Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије, у складу са одговарајућим одлукама виших органа и овим Статутом;
 2. утврђује стратегију за преговоре са послодавцем;
 3. доноси одлуку о формирању фонда солидарности и других фондова у синдикалној организацији Самосталног синдиката;
 4. разматра и покреће иницијативе у циљу побољшања услова рада, безбедности и заштите живота и здравља запослених;
 5. обезбеђује пружање правне заштите чланству;
 6. доноси одлуку о учешћу на спортским сусретима, културним и другим манифестацијама;
 7. доноси одговарајуће одлуке о упућивању запослених на рекреативни одмор и превентивно лечење;
 8. доноси одлуку о упућивању чланова Самосталног синдиката у синдикалну школу, саветовања, семинаре и друге облике оспособљавања чланства;
 9. доноси одлуку о упућивању студијских делегација у земљи и иностранству;
 10. доноси одлуку о покретању колективних радних спорова и формирању арбитража;
 11. доноси одлуку о употреби и располагању финансијским средствима;
 12. прати и непосредно је одговоран за правилно убирање, обрачун, расподелу, уплату и коришћење средстава синдикалне чланарине, а у складу са Одлукама виших органа Самосталног синдиката и о овим Статутом;
 13. доноси одлуку о подношењу захтева Републичком одбору да се активност синдикалне организације Самосталног синдиката и чланова финансира преко материјално-финансијског плана Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије;
 14. именује и опозива поверенике у синдикалној организацији Самосталног синдиката у складу са овим Статутом;
 15. предузима мере и активности ради учлањења нових чланова у Самостални синдикат;
 16. доноси и друге одлуке и закључке у складу са овом статутом, одлукама виших органа Самосталног синдиката законом;
 17. спроводи ставове, закључке и одлуке виших органа Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије и непосредно је одговоран за њихову реализацију;
 18. обавља и друге послове из надлежности синдикалне организације Самосталног синдиката, а који нису дати у изричиту надлежност других органа.

Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад одговара чланству и вишим органима Самосталног синдиката.

Пре доношења одлука из става 1.тачке 1, 6, 7. и 8. овог члана, одбор синдикалне организације Самосталног синдиката, на предлог текста Одлуке, прибавља мишљење председника, односно повереника непосредно вишег органа Самосталног синдиката.

 

Члан 45.

        Председник синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. представља и заступа синдикалну организацију Самосталног синдиката;
 2. потписује сва акта и одлуке синдикалне организације Самосталног синдиката и њених органа и завршни рачун синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. сазива седнице, председава и усмерава активност синдикалне организације Самосталног синдиката и Одбора синдикалне органиизације Самосталног синдиката, на остваривању и заштити права чланова;
 4. заступа интересе чланова и преговара са послодавцем;
 5. информише Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката о активностима које води;
 6. саставља и подноси извештај о годишњем раду, као и завршни рачун синдикалне организације Самосталног синдиката;
 7. непосредно је одговоран за правилну употребу и коришћење средстава синдикалне организације Самосталног синдиката и обрачун и уплату синдикалне чланарине;
 8. непосредно је одговоран за правилно убирање, обрачун, расподелу, уплату и коришћење средстава синдикалне чланарине, а у складу са Одлукама виших органа Самосталног синдиката и овим Статутом;
 9. потписује колективни уговор код послодавца и његове измене и допуне у складу са одлукама одбора синдикалне организације Самосталног синдиката;
 10. предлаже текст одлука и закључака које треба да донесу синдикална организација Самосталног синдиката и њени органи;
 11. непосредно се ангажује на учлањењу нових чланова Самосталног синдиката;
 12. непосредно организује активност ради спровођења ставова, закључака и одлука виших органа Самосталног синдиката и непосредно је одговоран за њихову реализацију;
 13. доноси и друге одлуке и закључке у складу са овим статутом, одлукама виших органа Самосталног синдиката и законом.

Председник синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад одговара чланству, одбору синдикалне организације Самосталног синдиката и вишим органима Самосталног синдиката.

 

Члан 45.а

        Надзорни одбор Синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. врши контролу материјално-финансијског пословања и завршног рачуна синдикалне организације Самосталног синдиката и подноси извештај одбору синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. врши контролу остварења  финансијског  плана,   политике финансирања, расподеле и сврсисходне употребе средстава;
 3. остварује увид у доследну примену одредби овог статута о обрачуну, расподели и уплати синдикалне чланарине и даје предлог одбору синдикалне организације Самосталног синдиката о покретању поступка против лица која су прекршила одредбе општих аката, овог статута и закона из области материјално-финансијског пословања.

Надзорни одбор синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад одговоран је чланству и вишим органима Самосталног синдиката.

 

Члан 45.б

        Члан одбора синдикалне организације Самосталног синдиката има право и обавезу:

 1. да покреће питања за која сматра да Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката треба да расправља и да према њима заузме став;
 2. да даје информацију о материјалном и социјалном положају запослених;
 3. да износи мишљење о свим питањима рада Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката;
 4. да спроводи одлуке, закључке и ставове Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката;
 5. да на седници Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката издвоји своје мишљење и образложи га;
 6. да учествује на разним врстама едукације за синдикални рад;
 7. да се ангажује на учлањењу нових чланова.

Члан Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад непосредно је одговоран чланству и одбору синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

 

Члан 45.в

        Секретар Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. ради на припреми седница Председништва, Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката и других радних тела, води записник на овим седницама и доставља записнике (изводе из записника) члановима одбора синдикалне организације Самосталног синдиката и другим субјектима у складу са природом материје;
 2. води архиву и  документацију  Председништва  и Одбора синдикалне организације, координира и контактира стручне службе по одређеним питањима из садржаја рада синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. у свакодневним а ктивностима з амењује председника  у оперативном раду и решавању питања по захтеву чланова Самосталног синдиката;
 4. обавља и друге послове по налогу и договору са председником и замењује га у одсутности.

Секретар Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад одговоран је председнику и одбору синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 45.г

        Благајник синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. прати, контролише и непосредно је одговоран за правилно убирање, обрачун, расподелу, уплату и коришћење средстава синдикалне чланарине, а у складу са Одлукама виших органа Самосталног синдиката и овим Статутом;
 2. води рачуна да се средства синдикалне чланарине троше према плану активности и плану материјално-финансијског пословања;
 3. по потреби информише Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката и Надзорни одбор о наплати и трошењу средстава синдикалне чланарине;
 4. извршава налоге Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката и председника синдикалне организације Самосталног синдиката;
 5. спроводи одлуке, ставове и закључке Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката.

Благајник синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад непосредно је одговоран чланству, Одбору и председнику синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 45.д

        Председништво синдикалне организације Самосталног синдиката:

 1. прати реализацију и спроводи одлуке и закључке Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. припрема седнице Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. између две седнице  Одбора  синдикалне   организације Самосталног синдиката заузима ставове, доноси одлуке и закључке из надлежности Одбора, али је дужно да на првој наредној седници обавести Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката ради верификације истих.

Председништво синдикалне организације Самосталног синдиката за свој рад непосредно одговара Одбору синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 45.ђ

        Секретаријат синдикалне подружнице:

 1. координира активност чланова Самосталног синдиката;
 2. ангажује се на реализацији одлука и закључака органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 3. подноси одговарајуће информације о реализацији одлука и закључака и материјалном и социјалном положају запослених.

Секретаријат синдикалне подружнице за свој рад непосредно одговара чланству и одбору синдикалне органиизације Самосталног синдиката.

 

Члан 45.е

        Председник синдикалне подружнице:

 1. непосредно се ангажује на реализацији одлука и закључака органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 2. координира активност чланова Самосталног синдиката у синдикалној подружници;
 3. председава и координира рад секретаријата синдикалне подружнице;
 4. информише чланове Самосталног синдиката у синдикалној подружници о активностима, закључцима, ставовима и одлукама органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 5. прати материјални и социјални положај запослених у синдикалној подружници и иницира преко органа синдикалне организације Самосталног синдиката расправу у циљу побољшања истог;
 6. непосредно се ангажује на учлањењу нових чланова Самосталног синдиката.

Председник синдикалне подружнице за свој рад непосредно одговара чланству и Одбору синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 45.ж

        Секретар синдикалне подружнице:

 1. непосредно се ангажује на реализацији одлуке и закључака органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 2. координира активност чланова Самосталног синдиката у синдикалној подружници у договору са председником синдикалне подружнице;
 3. замењује председника синдикалне подружнице у његовој одсутности;
 4. информише чланове Самосталног синдиката у синдикалној подружници о активностима, закључцима, ставовима и одлукама органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 5. прати материјални и социјални положај запослених у синдикалној подружници и иницира преко органа синдикалне организације Самосталног синдиката расправу у циљу побољшања истог;
 6. непосредно се ангажује на учлањењу нових чланова Самосталног синдиката.

Секретар синдикалне подружнице за свој рад непосредно одговара чланству и одбору синдикалне организације Самосталног синдиката.

Члан 45.з

        Повереник синдикалне подружнице:

 1. непосредно се ангажује на реализацији одлука и закључака органа синдикалне организације и органа синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. кординира активност чланова Самосталног синдиката у синдикалној подружници;
 3. обавља све послове из надлежности органа синдикалне подружнице, а који нису изабрани (секретаријат, председник и секретар);
 4. информише чланове Самосталног синдиката у синдикалној подружници о активностима, закључцима, ставовима и одлукама органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 5. прати материјални и социјални положај запослених у синдикалној подружници и иницира преко органа синдикалне организације Самосталног синдиката расправу у циљу побољшања истог;
 6. непосредно се ангажује на учлањењу нових чланова Самосталног синдиката.

Повереник синдикалне подружнице за свој рад непосредно одговара чланству и одбору синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 45.и

        Код једног или више послодаваца, код којих није још формирана синдикална организација Самосталног синдиката или када из објективних разлога у синдикалној организацији Самосталног синдиката није могуће спровести изборе у складу са Статутом за избор органа синдикалне организације Самосталног синдиката и синдикалне подружнице (председника, одбор и Надзорни одбор синдикалне организације Самосталног синдиката, председника, секретара, повереника и секретаријат синдикалне подружнице), уместо изабраних органа може се именовати повереник и повереништво синдикалне организације Самосталног синдиката, односно синдикалне подружнице.

Под објективним разлозима у смислу става 1.овог члана, подразумева се један од следећих разлога:

 

 

 1. ако носиоцима функције, односно члановима органа престане својство запосленог или откаже уговор о раду од стране послодавца;
 2. ако послодавац не дозвољава спровођење избора за носиоце функције и чланова органа синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. ако неко од носилаца функција или чланова органа буде искључен из чланства Самосталног синдиката;
 4. у другим изузетним околностима када није могуће спровести изборе по Статуту, а то утврди Председништво Самосталног синдиката, уз предходно прибављено мишљење председника, односно повереника непосредно вишег органа Самосталног синдиката.

Одлуку о именовању повереника и повереништва у синдикалној организацији Самосталног синдиката доноси Председништво Републичког одбора Самосталног синдиката, на предлог Одбора односно Повереништва непосредно вишег органа Самосталног синдиката.

Одлуку Председништва из става 3.овог члана верификује Републички одбор Самосталног синдиката на првој наредној седници.

Одлуку о именовању повереника уместо чланова Одбора до једне трећине чланова и носиоца функција у синдикалној организацији Самосталног синдиката, доноси Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката.

У случају именовања повереника и Повереништва у Синдикалној организацији, они обављају функцију и послове органа и носиоца функција у Синдикалној организацији са истим овлашћењима и одговорностима, у складу са овим Статутом и Одлуком о именовању.

 

 1. Самостални синдикат на територији

 

Члан 46.

        Органи Самосталног синдиката за територију, као облици деловања Самосталног синдиката су:

 1. Одбор, односно Повереништво Самосталног синдиката за одговарајућу територију,
 2. председник, односно повереник Самосталног синдиката за одговарајућу територију.

Органи Самосталног синдиката за територију могу бити формирани:

 1. за општину,
 2. за више општина,
 3. за град,
 4. за округ,
 5. за град Београд,
 6. за покрајине.

Органи Самосталног синдиката за територију формирају се на основу одлуке и критеријума који утврђује Републички одбор Самосталног синдиката, а на основу изражене потребе и интереса синдикалних организације Самосталног синдиката са територије за коју се формирају.

Одлуком Републичког одбора Самосталног синдиката утврђује се број и састав органа Самосталног синдиката за одговарајућу територију.

Чланови органа Самосталног синдиката за одговарајућу територију су:

 1. председници синдикалних организација Самосталног синдиката са одговарајуће територије;
 2. други чланови изабрани или именовани од стране Одбора синдикалне организације самосталног синдиката, односно органа Самосталног синдиката, а у складу са одлуком Републичког одбора Самосталног синдиката.

Градски одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Београда правилима ближе уређује организованост, садржај и начин свога рада, а у складу са одредбама овог Статута.

 

Члан 47.

        Одбор, односно Повереништво Самосталног синдиката за територију:

 1. прати рад, координира и усмерава активност и пружа помоћ синдикалним организацијама Самосталног синдиката;
 2. прати реализацију и непосредно је одговоран за благовремено и доследно спровођење ставова, закључака и одлука виших органа Самосталног синдиката;
 3. предузима мере и активности на учлањењу нових чланова Самосталног синдиката;
 4. даје предлоге и заузима ставове по одређеним питањима из надлежности виших органа Самосталног синдиката;
 5. иницира разматрање одређених питања на седницама Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката;
 6. покреће разматрање одређених питања на седницама органа Савеза самосталних синдиката одговарајуће територије;
 7. бира, односно именује и опозива чланове органа Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката, као и друге представнике, а у складу са одлукама надлежних органа;
 8. непосредно организује активности на спровођењу одлука виших органа самосталних синдиката о организовању штрајка и протестних активности;
 9. прати, пружа непосредну помоћ и анализира спровођење штрајка и других протестних активности у синдикалним организацијама самосталног синдиката;
 10. доставља вишим органима Самосталног синдиката одговарајуће информације;
 11. анализира обрачун и уплату синдикалне чланарине и предузима одговарајуће мере и активности;
 12. доноси одлуке и закључке у складу са овим Статутом и одлукама виших органа Самосталног синдиката.

 

Члан 48.

        Председник, односно повереник органа Самосталног синдиката за територију:

 1. представља и заступа орган Самосталног синдиката за одговарајућу територију;
 2. припрема, сазива и председава седницама и усмерава активност органа Самосталног синдиката за територију;
 3. непосредно организује активност ради спровођења ставова, закључака и одлука виших органа Самосталног синдиката и непосредно је одговоран за њихову реализацију;
 4. пружа непосредну помоћ председницима и одборима синдикалних организација Самосталног синдиката у реализацији њихових задатака;
 5. прати обрачун и уплату синдикалне чланарине;
 6. прати активност синдикалних организација Самосталног синдиката и доставља одговарајуће информације вишим органима Самосталног синдиката;
 7. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и одлукама виших органа Самосталног синдиката.

 

Члан 49.

        У самосталном синдикату, за покрајине, организују се самостални синдикати за територију покрајина, без својства правног лица. Органи самосталног синдиката у покрајинама су:

 • Скупштина,
 • Покрајински одбор,
 • Председник,

Самостални синдикат Покрајине сопственим правилима, у складу са одредбама Статута Савеза самосталних синдиката Србије и одредбама овог Статута ближе уређује организованост, садржај и начин свога рада.

 

Члан 50.

        Одбор Самосталног синдиката у општини, за више општина, граду и покрајини пуноважно одлучује, ако је на седници присутно више од једне половине чланова, а одлуке се доносе ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова.

 

VII  ОРГАНИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 51.

        Органи Самосталног синдиката су:

 1. Скупштина Самосталног синдиката,
 2. Надзорни одбор Самосталног синдиката,
 3. Статутарна комисија Самосталног синдиката,
 4. Републички одбор Самосталног синдиката,
 5. Председник Самосталног синдиката.

 

 

 1. Скупштина

 

Члан 52.

        Скупштина је највиши орган Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

Скупштина се по правилу сазива и одржава сваке пете године. Скупштину Самосталног синдиката чине: ранији и новоизабрани састав Републичког одбора.

Ванредна скупштина Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије се може сазвати на иницијативу Републичког одбора Самосталног синдиката или на захтев једне половине чланова Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

Скупштина самосталног синдиката на својим седницама:

– разматра и усваја извештај о раду Републичког одбора за протекли мандатни период;

– даје разрешницу члановима Републичког одбора, члановима Статутарне комисије и Надзорног одбора из претходног сазива;

–  доноси статут;

–  бира статутарну комисију;

–  бира надзорни одбор Самосталног синдиката;

–  доноси програмске активности и програмске задатке;

–  верификује избор чланова Републичког одбора новог сазива;

–  бира председника Самосталног синдиката.

 

Члан 53.

        Чланови Републичког одбора у претходном мандату не гласају о свом разрешењу на Скупштини.

Скупштина доноси пословник о свом раду и бира своје радно председништво.

 

Члан 54.

        Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од једне половине (1/2) чланова, а одлуке Скупштине су донете ако се за њих изјасни више од једне половине (1/2) присутних чланова Скупштине.

 

 1. Надзорни одбор

 

Члан 55.

        Скупштина Самосталног синдиката бира Надзорни одбор Самосталног синдиката који броји 3 члана, а који између себе бира председника Надзорног одбора Самосталног синдиката, на предлог чланова Скупштине.

 

Надзорни одбор Самосталног синдиката:

 1. врши надзор над законитошћу финансирања, расподеле и употребе средстава самосталног синдиката;
 2. прегледа периодичне и годишње обрачуне органа самосталног синдиката и утврђује да ли су сачињени у складу са законом;
 3. извештава Републички одбор  Самосталног  синдиката  о рачуноводственим годишњим исказима и извешајима о пословању органа у самосталном синдикату;
 4. врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом;
 5. врши надзор и контролу над остваривањем финансирања, убирања, расподеле, уплате и сврсисходне употребе чланарине и других средстава синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 6. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и одлукама Републичког одбора Самосталног синдиката, односно Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката.

Републички одбор Самосталног синдиката, својом одлуком, утврђује начин избора Надзорног одбора.

 

 1. Статутарна комисија

Члан 56.

        Скупштина Самосталног синдиката бира Статутарну комисију Самосталног синдиката која броји 3 члана, а који између , на предлог чланова Скупштине.

Статутарна комисија Самосталног синдиката:

 1. прати примену овог Статута;
 2. предлаже Републичком одбору Самосталног синдиката измене и допуне овог Статута;
 3. решава жалбе статутарне природе;
 4. оцењује и доноси одлуке о усклађености аката организација и органа самосталног синдиката са овим Статутом и обавља и друге послове у вези са применом Статута. Републички одбор, својом Одлуком, утврђује начин избора Статутарне комисије.

 

 1. Републички одбор

Члан 57.

        Републички одбор је највиши орган Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије између две скупштине.

Републички одбор својом одлуком утврђује начин избора, састав и број чланова Републичког одбора.

Чланове Републичког одбора Самосталног синдиката бира непосредно чланство или одбори одређених синдикалних организација Самосталног синдиката, у складу са одлуком о броју, начину избора и структури чланова Републичког одбора Самосталног синдиката за наредни мандатни период. (?)

Председник Самосталног синдиката, секретар Републичког одбора Самосталног синдиката, потпредседник Самосталног синдиката, председници покрајинских одбора и председник Градског одбора Самосталног синдиката за град Београд, по функцији су чланови Републичог одбора Самосталног синдиката.

 

Члан 58.

        Мандат чланова Републичког одбора траје пет (5) година и може се поновити. У случајевима престанка чланства у органу, односно функције у току мандата, новоиизабраним члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

Члан 59.

        Републички одбор Самосталног синдиката пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од једне половине чланова, а одлуке се доносе ако се за њих изјаснило више од једне половине (1/2)  присутних чланова.

 

Члан 60.

        Републички одбор Самосталног синдиката остварује надлежности које произилазе из улоге Самосталног синдиката утврђене овим Статутом и ангажује се на остваривању интереса чланства, а посебно:

 1. утврђује политику заштите и унапређења материјалног и социјалног положаја чланова синдиката;
 2. врши измене и допуне Статута и његово усаглашавање са Статутом Савеза самосталних синдиката и других организација и удружења синдиката;
 3. доноси програме и планове рада;
 4. разматра и усваја извештај о материјално-финансијском пословању;
 5. закључује посебан колективни уговор и прати његову примену;
 6. формира и утврђује састав Преговарачког тима Самосталног синдиката за закључивање посебног колективног уговора и његових измена и допуна, односно анекса;
 7. доноси одлуку о спровођењу избора у Самосталном синдикату у Одлуку о продужењу мандата органа у Синдикалној организацији Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката;
 8. доноси Одлуку о фирмирању органа Самосталног синдиката за територију;
 9. доноси Одлуку о броју, саставу и начину избора чланова Републичког одбора Самосталног синдиката;
 10. доноси Одлуку о броју, саставу и начину избора делегата Скупштине Самосталног синдиката;

 

 1. бира чланове Статутарне комисије Самосталног синдиката и Надзорног одбора Самосталног синдиката, у периоду између две скупштине Самосталног синдиката, уколико изабраним члановима престане функција пре истека мандата;
 2. бира представнике Самосталног синдиката у органе Савеза, унија и удружења где је Самостални синдикат члан;
 3. верификује мандат Одбора Самосталног синдиката за територију и појединих чланова тог органа;
 4. верификује мандат чланова Републичког одбора Самосталног синдиката, који су изабрани у периоду између две скупштине;
 5. доноси одлуку о додели признања заслужним члановима Самосталног синдиката, органима и организацијама Самосталног синдиката;
 6. доноси одлуку о ступању у штрајк на нивоу гране и организовању протестних активности;
 7. бира и опозива председника,између две Скупштине , као и секретара и потпредседника Самосталног синдиката;
 8. одлучује о опозиву својих чланова и разрешењу носиоца функција;
 9. организује радно-производна и спортска такмичења;
 10. организује саветовања, семинаре, састанке, конференције, округле столове и друге скупове на одређену тему;
 11. доноси одлуку о организовању Школе Самосталног синдиката и општи акт којим се утврђује начин рада и финансирања Школе, програм и термин образовања и уређује друга питања битна за рад Школе;
 12. доноси одлуку о распуштању и именовању органа синдикалне организације Самосталног синдиката и смени председника Синдикалне организације Самосталног синдиката;
 13. именује и опозива повереника за одређену територију на предлог председника Самосталног синдиката;
 14. заузима став о нацрту закона и других пројеката које утврђује Влада, односно које доноси Народна скупштина Републике Србије и о свом ставу упознаје надлежно мининстарство и своје чланство;
 15. верификује изборе у синдикалним организацијама Самосталног синдиката, када то не ураде органи Самосталног синдиката на територији;
 16. обавља и друге послове и доноси одлуке у складу са законом и овим Статутом.

 

 

Члан 61.

        Права и дужности члана Републичког одбора Самосталног синдиката су:

 1. покретање питања за које сматра да Републички одбор Самосталног синдиката треба да расправља;
 2. иницирање расправе међу чланством у својој организацији о питањима о којима се води расправа у Републичком одбору Самосталног синдиката;
 3. да изражава интресе чланства и синдикалне организације Самосталног синдиката и учествује у предлагању и усаглашавању ставова;
 4. да заступа и тумачи ставове Републичког одбора Самосталног синдиката и да се ангажује на сиходом остваривању у својој синдикалној организацији самосталног синдиката и шире;
 5. да оцењује рад других чланова Републичког одбора Самосталног синдиката и Републичког одбора у целини и покреће питање одговорности;
 6. да захтева праве, благовремене и потпуне информације о садржини и спровођењу закључака, одлука и ставова;
 7. припрема информације по конкретним захтевима о стању у својој Синдикалној организацији Самосталног синдиката;
 8. износи мишљења о свим питањима рада органа Самосталног синдиката и носиоца функција у Самосталном синдикату;
 9. на седници може да ииздвоји своје мишљење и образложи га;
 10. информише своју синдикалну организацију Самосталног синдиката о раду Републичког одбора Самосталног синдиката и других органа Самосталног синдиката;
 11. извршава обавезе у Синдикалним организацијама Самосталног синдиката по задужењу Републичког одбора Самосталног синдиката.

Члан Републичког одбора Самосталног синдиката за свој рад одговоран је Републичком одбору Самостланог синдиката и органу Самосталног синдиката који га је изабрао.

 

Члан 62.

        Седнице Републичког одбора Самосталног синдиката одржавају се по потреби, а најмање једном годишње  у складу са Програмом и Планом рада Републичког одбора Самосталног синдиката.

Седнице Републичког одбора Самосталног синдиката и Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката, заказује и дневни ред предлаже председник Самосталног синдиката.

Републички одбор Самосталног синдиката може одржавати и проширене седнице.

Зависно од питања која се разматрају, на проширену седницу позивају се председници синдикалних организација Самосталног синдиката, чланови и председници градских и општинских одбора Самосталног синдиката, као и представници Привредне коморе, удружења послодаваца, државних органа и представници других органа и организација.

 

Члан 63.

        Стручне, административно-техничке, правне и друге сличне послове, за потребе Републичког одбора Самосталног синдиката обављају секретар Републичког одбора и запослени у Самосталном синдикату и стручној служби Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

 

 1. Председништво Републичког одбора

 

Члан 64.

        Ради ефикасније припреме својих седница, иницирања, предлагања и остваривања ставова и одлука и заузимања ставова и доношења одлука у вези одређеног питања, Републички одбор Самосталног синдиката формира Председништво.

Председништво је извршни орган Републичког одбора Самосталног синдиката.

Републички одбор Самосталног синдиката својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова Председништва Самосталног синдиката.

Председник Самосталног синдиката, секретар Републичког одбора Самосталног синдиката, потпредседник Самосталног синдиката, председници Покрајинских одбора самосталног синдиката и председник Градског одбора самосталног синдиката за град Београд, су по функцији чланови Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката.

Председништво Републичког одбора самосталног синдиката за свој рад одговара Републичком одбору Самосталног синдиката.

Мандат чланова Председништва траје пет година.

 

 

Члан 65.

        Председништво Републичког одбора Самосталног синдиката:

 1. разматра питања из надлежности Републичког одбора Самосталног синдиката и припрема предлоге и ставове за Републички одбор Самосталног синдиката;
 2. спроводи ставове, одлуке и закључке Републичког одбора Самосталног синдиката;
 3. стара се о материјално-финансијском пословању, фондовима и имовини Самосталног синдиката;
 4. доноси одлуке и усваја акта у оквиру своје надлежности, као и одлуке и акта за које га овласти Републички одбор Самосталног синдиката;
 5. може именовати сталне или повремене комисије, односно тела Републичког одбора Самосталног синдиката;
 6. подноси предлог Републичком одбору Самосталног синдиката за распуштање и именовање органа синдикалне организације Самосталног синдиката и органа Самосталног синдиката за територију;
 7. утврђује програм и садржај саветовања, семинара, округлих столова и других скупова на одређену тему;
 8. формира органе и тела потребне за организовање и спровођење едукације;
 9. доноси одлуку о месту и садржају манифестација „Сусреди угоститеља Србије“ и других сличних скупова и манифестација;
 10. доноси потребне одлуке о сарадњи, повезивању и вођењу конкретне активности са другим синдикатима;
 11. формира и утврђује састав преговарачког тима Самосталног синдиката за учешће у преговарању и закључивању колективног уговора;
 12. доноси одлуку о именовању повереника и повереништва.

 

Председништво може, између две седнице Републичког одбора Самосталног синдиката, заузети ставове, донети закључке и одлуке из надлежности Републичког одбора Самосталног синдиката, али је дужно да на првој наредној седници обавести Републички одбор Самосталног синдиката, ради верификације истих.

 

 

 

 

 1. Председник Самосталног синдиката

 

Члан 66.

        Скупштина Самосталног синдиката , по правилу од више кандидата, тајним гласањем бира председника Самосталног синдиката, а на предлог органа из Синдикалних организација самосталног синдиката и Самосталног синдиката.

Мандат председника Самосталног синдиката траје пет година и може се поновити.

Председник Самосталног синдиката истовремено је и председник Републичког одбора и Председништва Самосталног синдиката.

 

Члан 67.

        Председник Самосталног синдиката сазива седнице Републичког одбора Самосталног синдиката и председава седницама, а у његовој одсутности секретар, односно члан Републичког одбора Самосталног синдиката кога он одреди.

Председник Самосталног синдиката:

 1. представља и заступа Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије;
 2. потписује акта Самосталног синдиката;
 3. организује рад органа Самосталног синдиката;
 4. прати и остварује увид у извршавање одлука и спровођење закључака органа Самосталног синдиката;
 5. 5. остварује сарадњу са представницима Самосталног синдиката, Савеза самосталних синдиката и другим организацијама и удружењима синдиката;
 6. 6. остварује сарадњу са синдикатима других земаља и међународним организацијама и удружењима;
 7. 7. формира повремене стручне радне групе за изучавање одређених питања из појединих области од интереса за развој и деловање Самосталног синдиката;
 8. 8. непосредно контактира са министарствима, органима државе, асоцијацијама и удружењима послодаваца и другим органима, организацијама и удружењима од интереса за синдикално деловање;
 9. 9. предлаже кандидате за секретара и потпредседника Самосталног синдиката;
 10. 10. предлаже избор и опозив повереника и повереништва Самосталног синдиката за територију и синдикалну организацију;
 11. 11. располаже средствима Самосталног синдиката и одговара за материјално-финансијско пословање Самосталног синдиката;
 12. 12. формира и утврђује састав преговарачког тима Самосталног синдиката за учешће у преговарању и закључивању колективног уговора и његових измена и допуна, односно Анекса, код послодаваца где је преговарач непосредно Републички одбор Самосталног синдиката;
 13. 13. доноси акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
 14. 14. доноси општа акта о раду;
 15. 15. одлучује решењем о правима и обавезама запослених у Самосталном синдикату;
 16. 16. одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених у Самосталном синдикату угоститељства и туризма Србије;
 17. 17. утврђује и одређује зараду запослених у Самосталном синдикату угоститељства и туризма Србије, у складу са општим актом и законом;
 18. 18. потписује Посебан колективни уговор;
 19. 19. контактира са председницима синдикалних организација Самосталног синдиката;
 20. 20. остварује и друге активности у складу са овим Статутом и другим актима Самоталног синдиката.

Председник Самосталног синдиката, између две седнице Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката, односно Републичког одбора Самосталног синдиката, може заузети ставове, донети закључке и одлуке из надлежности Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката, односно Републичког одбора Самосталног синдиката, али је дужан да на првој наредној седници обавести Председништво Републичког одбора Самосталног синдиката, односно Републички одбор Самосталног синдиката, ради верификације истих.

Председник Самосталног синдиката за свој рад одговоран је Републичком одбору Самосталног синдиката.

 

 1. Секретар Републичког одбора

 

Члан 68.

        Републички одбор Самосталног синдиката бира секретара Републичког одбора Самосталног синдиката на предлог председника Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

Мандат секретара Републичког одбора Самосталног синдиката траје пет година и може се поновити.

Секретар Републичког одбора Самосталног синдиката:

 1. обавља стручно-организационе послове за потребе самосталног синдиката;
 2. организује рад и извршава одлуке, закључке и ставове органа самосталних синдиката;
 3. организује и припрема рад седница органа самосталног синдиката и других радних тела;
 4. органиизује међусиндикалну сарадњу, као и сарадњу са органима ван синдиката;
 5. врши стручну контролу аката Синдикалних организација Самосталног синдиката, даје упутств аи смернице за њихов рад;
 6. даје одговарајуће предлоге за рад органа Самосталног синдиката и доношење одговарајућих одлука;
 7. потписује Уговор о раду и путне налоге за председника Самосталног синдиката;
 8. обавља све послове из надлежности председника Самосталног синдиката у његовој одсутности или по посебном овлашћењу председника Самосталног синдиката;
 9. по налогу и договору са председником Самосталног синдиката обавља и друге послове и задатке у складу са функцијом коју врши.

Секретар Републичког одбора Самосталног синдиката замењује председника Самосталног синдиката, ако је исти одсутан.

Секретар Републичког одбора Самосталног синдиката за свој рад одговоран је председнику Самосталног синдиката и Републичком одбору Самосталног синдиката.

 

 1. Потпредседник Самосталног синдиката

 

Члан 69.

        Председник Самосталног синдиката, на основу указане потребе, може предложити Републичком одбору установљење функције потпредседника Самосталног синдиката.

Потпредседника Самосталног синдиката бира Републички одбор Самосталног синдиката на предлог председника Самосталног синдиката.

Дужности и трајање мандата потпредседника Самосталног синдиката утврђују се посебном Одлуком Републичког одбора Самосталног синдиката.

Потпредседник Самосталног синдиката:

 1. прати стање и непосредно се ангажује на разрешавању проблема у одређеној области;
 2. непосредно пружа помоћ органима синдикалних организација самосталних синдиката и органима Самосталног синдиката на реализацији ставова и закључака у одређеним областима;
 3. припрема анализе и подноси информације о стању ипроблемима у одређеним областима, органима Самосталног синдиката;
 4. даје смернице и упутства по појединим питањима одборима синдикалних организација Самосталног синдиката и органима Самосталног синдиката;
 5. по налогу и у договору са председником Самосталног синдиката, обавља и друге послове и задатке;
 6. замењује председника у одсуству;
 7. потписује уговор о раду и путне налоге за председника Самосталног синдиката.

Потпредседник Самосталног синдиката за свој рад одговоран је председнику Самосталног синдиката и Републичком одбору Самосталног синдиката.

 

VIII  САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ У САВЕЗУ

         САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Члан 70.

        Синдикат у Савезу самосталних синдиката делује на следеће начине:

– учествује у изради и доношењу Програма и Статута Савеза самосталних синдиката Србије;

– даје чланове у органе Савеза самосталних синдиката на принципу паритета и пропорционалности;

– бира  чланове  Самосталног синдиката  за органе Савеза самосталних синдиката Србије;

– покреће питање одговорности за рад и деловање представника синдиката;

– ангажује се на уређивању системских питања која се односе на економски и социјални положај запослених у угоститељству и туризму Србије;

–  учествује у изради Општег колективног уговора;

– учествује у финансирању рада органа Савеза самсоталних синдиката на принципу пропорционалности;

– обезбеђује  пружање радно-правне заштите  запосленима у угоститељству и туризму (члановима Самосталног синдиката);

– учествује у програмирању, организовању и финансирању и оспособљавању чланова за синдикалне функције;

– заједнички  развија  информисање  у Савезу самосталних синдиката;

– учествује у утврђивању, расподели и намени чланарине, као и употреби и коришћењу средстава која чине имовину Савеза самосталних синдиката.

 

IX ИЗБОРИ У САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ

 

Члан 71.

        Избори за чланове органа и носиоце функција у синдикалним организацијама и у Самосталном синдикату угоститељства и туризма Србије обављају се сваке пете године.

Изузетно, избори се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то неопходан услов за рад органа и организација из става 1. овог члана.

 

Члан 72.

        Сви органи у Самосталном синдикату су изборни.

Органи Самосталног синдиката својим одлукама утврђују број, структуру и начин избора чланова и именују Комисију за спровођење избора и других радних тела. Комисија за спровођење избора обавља следеће послове:

 1. стара се да се избори спроведу у складу са овим Статутом и одлукама органа Самосталног синдиката;
 2. објављује листу кандидата;
 3. одређује почетак и завршетак гласања;
 4. одређује гласачка места;
 5. по потреби, именује Одбор за спровођење гласања од три члана и три заменика;
 6. утврђује и објављује списак чланова Самосталног синдиката;
 7. утврђује садржај свих изборних материјала и припрема изборне материјале;
 8. утврђује и објављује резултате избора и подноси извештај надлежним органима;
 9. одлучује о поништавању гласања и одређује поновно гласање;
 10. одлучује по приговорима;
 11. обавља и друге послове везано за спровођење избора.

Предложени кандидат за носиоца функције, односно за члана органа, не може да буде именован за члана Комисије за спровођење избора.

Уколико је члан Комисије за спровођење избора, предложен као кандидат за функцију или члана органа, надлежни орган Самосталног синдиката врши његову замену као члана Комисије.

 

Члан 73.

        За чланове органа и носиоце функција предлажу се чланови који су показали најбоље резултате у раду, и у активностима самосталних синдиката, који поседују знање, уживају углед и поверење чланства.

Евидентирање и предлагање кандидата за члнове органа и носиоце функција у самосталном синдикату врши се јавно у синдикалним организацијама Самосталног синдиката и органима самосталног синдиката.

Иницијативу за евидентирање и предлагање кандидата из претходног става могу покренути и органи самостаног синдиката на вишим нивоима организовања.

За члана органа у Синдикалној организацији Самосталног синдиката може се предложити и утврдити као кандидат лице које је најмање 6 месеци члан Самосталног синдиката, пре утврђивања кандидатуре.

За председника Синдикалне организације Самосталног синдиката, за члана органа Самосталног синдиката у вишим облицима организовања и деловања, као и за носиоце функција у органима Самосталних синдиката у вишим облицима организовања и деловања, могу се предлагати и утврдити као кандидати лица која су најмање годину дана чланови Самосталног синдиката, пре утврђивања кандидатуре.

Председништво Самосталног синдиката, својом одлуком, у оправданим случајевима, може дати сагласност да се неко лице утврди као кандидат, мимо услова из става 4. и 5. овог члана.

 

 

Члан 74.

        Листу кандидата утврђује чланство или орган Самосталног синдиката за чији се избор утврђује листа.

Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена и имена кандидата.

Сваки предложени кандидат дужан је да се изјасни о прихватању кандидатуре, чиме стиче право да буде на кандидационој листи.

Сви чланови органа и носиоци функција у синдикалним организацијама и Самосталном синдикату бирају се тајним гласањем, ако је могуће  – између више кандидата.

 

Члан 75.

        Изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова укупног броја чланова органа.

За кандидате који нису добили потребан број гласова из става 1.овог члана, спроводи се други круг гласања.

За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број гласова, и то за једног кандидата више од броја који се бира.

У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је онај кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први.

 

Члан 76.

        У синдикалној организацији Самосталног синдиката изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова који су изашли на изборе, а под условом да је гласало више од 50% од укупног броја чланова Самосталног синдиката.

Уколико на изборима не гласа више од 50% чланова Самосталног синдиката, гласање се понавља.

На поновљеном гласању изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова, без обзира на укупан број чланова Самосталног синдиката који су гласали.

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је онај кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први.

Приговор на изборну процедуру и изборне резултате може се уложити у року од осам (8) дана по објављивању резултата на огласној табли,- Одбору синдикалне организације. Уколико подносилац приговора није задовољан решењем Одбора синдикалне органиизације, има право жалбе Председништву Републичког одбора Самосталног синдиката у року од осам (8) дана од дана добијања решења.

 

Члан 76.а

        У изузетним околностима на листи кандидата за носиоца функције односно за члана органа може се утврдити један кандидат, односно исти број кандидата колико се бира, и то:

 1. ако није предложено више кандидата;
 2. ако је предложено више кандидата, а поједини кандидати нису дали писану сагласност, односно накнадно су одустали од кандидатуре;
 3. ако тако одлучи орган Самосталног синдиката, уз предходно прибављену сагласност председништва Републичког одбора Самосталног синдиката.

Ако је за носиоца функције у синдикату утврђен један кандидат, односно ако је утврђен исти број кандидата који се бира, да би утврђени кандидат био изабран, потребно је да добије више од половине гласова чланова Синдиката (50% + 1) који су изашли на изборе, а под условом да је на изборе изашло више од половине укупног броја чланова Самосталног синдиката, односно потребно је да добије више од половине (50% + 1) гласова од укупног броја чланова органа који га бира, под условом да на седници присуствује потребна већина за рад и пуноважно одлучивање органа Самосталног синдиката.

Уколико утврђени кандидат не добије потребну већину из става 2. овог члана, избори се понављају.

За поновљене изборе утврђује се већи број кандидата од броја који се бира, а изабран је кандидат који добије највећи број гласова.

 

Члан 76.б

        У синдикалним организацијама Самосталног синдиката, где је то могуће, изборни састанак се одржава као заједнички састанак свих чланова синдикалне организације Самосталног синдиката.

У синдикалним организацијама Самосталног синдиката са великим бројем чланова или дислоцираним деловима предузећа, односно са дислоцираним подружницама, избор председника синдикалне организације Самосталног синдиката, чланова Одбора синдикалне организације Самосталног синдиката и чланова Надзорног органа Синдикалне организације Самосталног синдиката може се иизвршити од стране представника делова синдикалне организације Самосталног синдиката – подружнице.

Представници из става 2. овог члана бирају се тајним гласањем, између већег броја кандидата, на изборним састанцима делова синдикалне организације Самосталног синдиката – подружнице.

Одлуку и критеријуме за избор представника синдикалне организације Самосталног синдиката из става 1. и 3. овог члана доноси Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката у моменту доношења одлуке о изборима.

У синдикалним организацијама Самосталног синдиката код којих се због великог броја чланова, просторних или специфичних услова рада (сменски рад), или дислоцираних делова предузећа не може одржати заједнички изборни састанак свих чланова синдикалне организације, Одбор синдикалне организације Самосталног синдиката ће својом одлуком утврдити бирачка места и временски термин у коме ће се обавити гласање, уз разуман рок односно 48 сати, како би сви чланови синдикалне организације Самосталног синдиката могли да обаве своју синдикалну дужност.

 

Члан 76.в

        У изузетним околностима може се у синдикалној организацији Самосталног синдиката избор председника синдикалне организације самосталног синдиката вршити на седници одбора, у једном од следећих случајева:

 1. да је оцењено на Одбору синдикалне организације Самосталног синдиката да је нецелисходно спровођење посебних избора за избор председника синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. да је престао мандат председника синдикалне организације Самосталног синдиката, између два изборна циклуса, а одбор синдикалне организације Самосталног синдиката оцени да је нецелисходно или немогуће спроводити посебне изборе за председника синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. да синдикална организација Самосталног синдиката има велики број чланова или да има више подружница, односно да покрива више послодаваца.

За случај из става 1.овог члана потребно је прибавити сагласност Председништва Републичког одбора Самосталног синдикта, који је дужан да приликом давања сагласности предходно прибави позитивно мишљење председника Самосталног синдиката.

 

 

 

Члан 76.г

        Уколико неком члану органа или носиоцу функције престане мандат пре истека рока на који је изабран, тај орган или непосредно виши орган, а уз претходно прибављену сагласност председника, односно Председништва Републичког одбора Самосталног синдиката, може извршити кооптирање недостајућег броја чланова органа, а највише до једне трећине, односно може извршити именовање носиоца функција.

У случају из става 1.овог члана, председник, односно повереник  непосредно вишег органа Самосталног синдиката за територију одређује рок до када се одржавају избори чланова органа или носиоца функција који су кооптирани, а имајући у виду дужину остатка мандата и услове у којима ради и делује синдикална организација Самосталног синдиката.

Мандат кооптираног члана органа, односно носиоца функције траје до спровођења избора, а максимум до истака мандата органа односно носиоца функције уместо кога су изабрани.

 

Члан 76.д

        Уколико  се број чланова органа смањи на број који онемогућава нормално функционисање, ради одлучивања органа, у складу са Стаутом, спроводе се допунски избори за попуну недостајућег броја чланова органа, односно носиоца функција.

Мандат новоизабраних чланова органа, односно носиоца функција траје до истека мандата органа, односно носиоца функције место кога су изабрани.

 

Члан 77.

        Мандат председника, секретара и чланова одбора синдикалне организације, председника, секретара и чланова свих органа у Синдикату траје пет година и може се поновити.

У случајевима престанка чланства у органу, односно функције у току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функције, мандат траје до редовних избора.

 

Члан 77.а

        Непосредно виши орган Самосталног синдиката за територију врши контролу и одлуком верификује изборе у синдикалним организацијама Самосталног синдиката.

Уколико орган из става 1.овог члана не верификује изборе у року од 30 дана од дана одржаних избора, одлуку о верификацији избора доноси Председништво Самосталног синдиката.

 

Члан 78.

        Својство члана органа самосталног синдиката и органа Синдикалне организације Самосталног синдиката престаје због:

 1. престанка чланства у Самосталном синдикату;
 2. неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно;
 3. давања оставке;
 4. опозива;
 5. истека мандата органа;
 6. смене;

7.распуштања органа Самосталног синдиката и органа Синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 79.

        Носиоцима функција у органима самосталног синдиката и синдикалним организацијама Самосталног синдиката, мандат престаје због:

 1. давања оставке;
 2. опозива;
 3. одласка у пензију;
 4. неоправдаог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно, и истека мандата органа;
 5. смене;
 6. распуштања органа Самосталног синдиката и органа Синдикалне организације Самосталног синдиката;
 7. престанка чланства у Самоталном синдикату;
 8. истека мандата органа.

 

Члан 80.

        Опозив и смена чланова органа и носилаца функција, односно распуштање, врши се у случајевима:

 1. непоштовања Програма самосталног синдиката запослених у угоститељству и туризму Србије и овог Статута;
 2. неспровођења одлука органа Самосталног синдиката и органа Синдикалне организације Самосталног синдиката;
 3. када својим деловањем наноси штету Самосталном синдикату и Савезу самосталних синдиката Србије;
 4. неизвршавања финансијских обавеза према вишим органима из неоправданих разлога;
 5. прихватања функције у политичким странкама, партијама и пословодне функције.

 

Члан 81.

        Предлог за опозив или смену носиоца функције или члана органа, односно за распуштање органа може дати:

 1. орган синдикалне организације Самосталног синдиката јединствених синдикалних организација Самосталног синдиката;
 2. најмање једна трећина чланова органа у коме се врши функција;
 3. једна трећина чланова Самосталног синдиката у Синдикалној организацији Самосталног синдиката;
 4. виши орган Самосталног синдиката.

О предлогу из става 1.овог члана расправља се на седници органа у коме се врши функција, односно на седници вишег органа Самосталног синдиката.

Уколико се прихвати предлог за опозив, спроводи се поступак опозива тајним гласањем.

Одлука о опозиву је донета ако се за опозив изјасни више од половине укупног броја чланова органа, односно више од половине од укупног броја чланова Синдикалне организације Самосталног синдиката.

Републички одбор самосталног синдиката на седници, после расправе, већином присутних чланова доноси одлуку о:

 1. смени председника Синдикалне организације Самосталног синдиката;
 2. смени носиоца функције, односно члана органа у Синдикалној организацији Самосталног синдиката;
 3. распуштању органа Синдикалне организације Самосталног синдиката;
 4. смени носиоца функције, односно члана органа Самосталног синдиката;
 5. распуштању органа Самосталног синдиката.

У случају неизгласавања одлуке из става 4. и 5. овог члана, нов предлог може се поднети после шест месеци.

 

 

Члан 82.

        Опозив чланова органа Самосталних синдиката и чланова органа Синдикалних организација Самосталног синдиката врше органи, односно чланови Самосталних синдиката који су их изабрали.

Гласање о опозиву мора се обавити у року од 60 дана, од дана поднетог предлога.

Уколико се гласање о опозиву не обави у року из става 2.овог члана, виши орган Самосталног синдиката може донети одлуку и организовати спровођење гласања о опозиву.

 

Члан 82.а

        Истовремено са доношењем Одлуке о престанку функције, доноси се Одлука о именовању повереника који обавља функцију до избора новог носиоца функције.

 

Члан 82.б

        Чланови органа Самосталног синдиката и Синдикалних организација Самосталног синдиката имају једнака права, обавезе и одговорности, и лично и колективно су одговорни за рад органа чији су чланови, сразмерно функцијама које обављају.

 

X  ИМОВИНА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА И

    МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

Члан 83.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије самостално финансира своју активност, у складу са Статутом и другим законским прописима, из сопствених средстава.

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије своја новчана средства води на посебном рачуну.

Републички одбор Самосталног синдиката доноси План прихода и расхода за сваку годину.

Извори прихода самосталног синдиката су: чланарина, приходи од имовине, приходи од пословања и маркетинга, донације, спонзорства, прилози, поклони и средства из других извора.

Самостални синдикат и Синдикалне организације самосталних синдиката стичу имовину, њоме управљају и располажу.

 

 

 

Члан 84.

        Синдикалне организације могу одлучити да повећају чланарину изнад јединствене стопе (1 одсто) и о њеној употреби.

Повећани износ чланарине припада синдикалној организацији.

 

Члан 85.

        Чланарина у Самосталном синдикату је јединствена и износи 1% (један одсто) зараде члана, и распоређује се према следећим пропорцијама:

 1. – синдикалној организацији Самосталног синдиката остаје 50% чланарине;
 2. – а преосталих 50% чланарине преноси се вишим органима Самосталног синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије, и распоређује се тако да обезбеђује изворно финансирање рада Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, Већа Савеза самосталних синдиката Србије, Већа Савеза самосталних синдиката Војводине, општина и градских већа.

Републички одбор Самосталног синдиката може донети одлуку да се синдикална чланарина из става 1. тачке 1. овог члана уплаћује у целости на рачун Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, а да се Планом материјално-финансијског пословања Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије предвиди посебан одељак финансирања активности синдикалне организације, односно чланова Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије код одређених послодаваца, у једном од следећих случајева:

 1. када су чланови Самосталног синдиката директно учлањени у Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије;
 2. када синдикална организација Самосталног синдиката донесе одлуку;
 3. када код послодавца не постоје услови за деловање синдикалне организације Самосталног синдиката, односно када је синдикална организација Самосталног синдиката формирана за више послодаваца, ако о томе донесе одлуку одбор синдикалне организације Самосталног синдиката.

 

Члан 86.

        Коришћење чланарине врши се у складу са правилником који доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије.

 

 

Члан 86.а

        У Самосталном синдикату може се формирати штрајкачки фонд ради обезбеђења материјалне сигурности чланства за време штрајка који је организован у складу са Законом.

Одлуку о формирању штрајкачког фонда доноси Републички одбор Самосталног синдиката.

Средства штрајкачког фонда обезбеђују се из синдикалне чланарине према пропорцији коју утврди Републички одбор Самосталног синдиката.

Коришћење средстава, управљање и начин рада штрајкачког фонда Самосталног синдиката ближе се уређује Правилником о раду штрајкачког фонда који доноси Републички одбор Самосталног синдиката.

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 87.

        Појединачне измене и допуне овог Статута између две скупштине врши Републички одбор Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије.

 

Члан 88.

        Синдикалне организације у угоститељству и туризму Србије, одбори самосталног синдиката Покрајине, градова, општина и више општина, извршиће усаглашавање својих аката са овим Статутом у року од два месеца од дана ступања на снагу.

 

Члан 89.

        Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије је правни следбеник Синдиката радника угоститељства и туризма Србије.

 

Члан 90.

        Овај Статут је усвојен на седници Републичког одбора Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, одржаној дана 20.04.2016. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Самосталног синдиката.

 

Члан 91.

 

Синдикалне организације Самосталног синдиката, одбори Самосталног синдиката покрајина, градова, општина и више општина извршиће усаглашавање својих аката са овом Одлуком о изменама и допунама Статута Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

Пречишћен текст Статута објављен је на „огласној табли“ у седишту Самосталног синдиката угоститељства и туризма Србије, дана 22.04. 20016. године.

 

 

 

                                                                                                                                  П р е д с е д н и к

 

                                                                                                                                Драган Цветковић