ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије полазећи од својих програмских начела,плана и програма рада за 2018.годину своје активности у 2018.години  усмерио је на очување чланства,учлањење нових чланова,радно правној заштити чланстава,и другим активностима које су се наметнуле као приоритет током 2018.године.

 

Тежиште активности је било на следећим питањима: активности на заштити економских интереса чланства и запослених, материјално социјални положај запослених, колективним уговорима и њиховој примени у пракси, приватизацији и власничким променама, на решавању економских и законодавних проблема, као битног услова за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених.

 

Поред свих активности које су наведене,учествовали смо на разним семинарима који су за тему имали ситуацију у угоститељству и туризму Србије. Поред тога свакодневно смо се бавили са разним проблемима из наше делатности.

 

Као једну од значајнијих активности споменуо бих почетак презовора за потписивање гранског колективног уговора са Унијом послодаваца.

 

Републички одбор је у 2018.години одржавао  седнице по потреби, када је то било неопходно имајући у виду материјалну ситуацију у целини.

 

Уопштено посматрамо одзив већине чланова Републичког  одбора на седницама, може се оценити као задовољавајући.

 

На жалост и у 2018.години било захтева за гашење синдикалних организација из делатности угоститељства и туризма из оправданих и „неоправданих“ разлога где не можемо да утичемо.

 

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије  ће и даље у складу са својим Правилима,статутом ССУТС, Програмом и планом рада радити у интересу заштите чланства,побољшања материјалног и социјалног положаја својих чланова,пружање стручне помоћи око израде КУ код послодаваца и све друго што се буде наметнуло као потреба у одређеном тренутку а све у интересу очувања чланства,очувања радних места и бољег материјалног и социјалног положаја свог чланства.

 

 

 

 

У Београду,                                                              Председник,

12.12.2018.год.                                               Драган  Цветковић